PRIVACY STATEMENT

Prof. dr. Berend van der Lei en alle mensen dit met hem samenwerken op de verschillende locaties waar hij werkzaam is, vinden het beschermen van uw privacy zeer belangrijk. In dit privacy statement zetten wij uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken overeenkomstig onze verantwoordelijkheid in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Ook leest u hoe u contact met kunt opnemen over vragen over deze verwerkingen en dit privacy statement.

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd wijzigen.

 

1. VERWERKING GEGEVENS

Zowel Bey Bergman Clinics, het Universitair Medisch Centrum Groningen verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens. Deze gegevens worden nooit aan derden zonder uw toestemming verstrekt.

Persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, BSN, het medisch dossier (medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik, medische foto’s, consulten, operatieverslagen), naam van uw huisarts en medisch specialist bij wie u indien van toepassing onder behandeling bent (geweest).

Financiële gegevens
Zorg die wordt vergoed door uw zorgverzekeraar: voor het declareren aan uw zorgverzekeraar wordt de behandeling in een code omgezet die weergeeft welke diagnose is gesteld en welke verrichtingen zijn uitgevoerd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving die wordt opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). Voor de declaratie aan uw zorgverzekeraar is het noodzakelijk uw BSN-nummer, uw zorgverzekeraar en polisnummer vast te leggen.

Zorg die u zelf betaalt: voor de zorg die u zelf betaalt, hebben wij geen contact met uw zorgverzekeraar. Wij registreren uw IBAN-nummer en het betaalde bedrag bij de overboeking per bank.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

2. DOEL VAN HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de behandelend arts en, indien van toepassing, de medewerkers van de zorginstellingen waar Prof dr. Berend van der Lei werkzaam is. Indien u kiest voor een consult of behandeling bij Prof dr. B. van der Lei dan vindt dat plaats in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Het Universitair Centrum voor Esthetische Chirurgie (UCEC), Bey Bergman Clinics of op een locatie van door Plastisch Chirurgen.

De privacy statement van het Universitair Medisch Centrum vindt u hier (link: https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Paginas/Privacy-statement-UMCG.aspx ), van Bey Bergman Clinics vindt u hier (link: www.bergmanclinics.nl/privacy-statement).

Het doel van het verwerken van deze gegevens is:

  • Identificatie: wij verwerken uw persoonsgegevens om u te kunnen identificeren en vast te stellen dat geen misbruik wordt gemaakt van uw identiteit.
  • De zorgverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens ter voorbereiding van en voor het uitvoeren van medische behandelingen, het verlenen van zorg en voor het vervullen van hun overige taken in het kader van medische verzorging. Deze zorgverleners zijn gehouden tot geheimhouding
3. PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN
  • Er wordt binnen de genoemde instellingen waar Prof. dr. B. van der Lei werkzaam is uw gegevens enkel gedeeld met medewerkers (administratief en zorginhoudelijk) indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst die met u is/wordt gesloten en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Als u op de website gebruik maakt van de webagenda, dan verleent u daarmee die toestemming. Mocht het delen van uw gegevens met derden geschieden via email dan wordt een encrypted email gebruikt.
  • Als u een medische expertise heeft laten uitvoeren via prof. dr. B. van der Lei wordt de aanvragende partij geïnformeerd.
  • Via de instelling waar prof dr. B van der Lei werkt vind registratie plaats in het DBIR (Dutch Breast Implant Registry). Dit is een instantie die in systemen van de wetenschappelijke beroepsvereniging registreren (BSN-nummer (encripted), gegevens van de prothese zoals serie- en LOT- nummer, diagnose en operatietechniek).
4. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Prof dr. B. van der Lei en de instituten waar hij werkzaam is nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van een van de instituten) tussen zit.

5. INZAGE IN PERSOONSGEGEVENS

U kunt Prof dr. B van der Lei en de instellingen waar hij werkzaam verzoeken uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

6. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

De instellingen waar prof dr. B van der Lei werkzaam is bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden bewaard. De bewaartijd van direct zorginhoudelijke gerelateerde medische gegevens is wettelijk 15 jaar volgens KNMG richtlijnen.

7. COOKIES

Prof. dr. B van der Lei gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die prof. dr. B. van der Lei gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Hiermee kan Prof. dr. B. van der Lei zijn website optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die surfgedrag geanonimiseerd bijhouden zodat de website geanalyseerd en geoptimaliseerd kan worden (Google Analytics).

Bij het eerste bezoek aan deze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en wordt er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. VRAGEN OF KLACHTEN

Prof. dr. B. van der Lei neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Prof. dr. B. van der Lei wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

9. CONTACT

Voor nadere vragen kunt u een mail sturen naar info@professorberendvanderlei.com